Zaloguj się    @ EN

Zasady stosowania przez członków ZKDP oprogramowania TELESKOP online jako elektronicznej wersji deklaracji o wysokości nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zgłoszonych do kontroli ZKDP oraz wykorzystywania danych udostępnionych członkom ZKDP za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online


I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
 • Regulaminie kontroli rozumie się przez to „Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy”,
 • TELESKOPIE online rozumie się przez to oprogramowanie zawierające elektroniczną postać Załączników A, B, C i D do Regulaminu kontroli, wspierające proces zbierania, przechowywania i analizy danych wydawców - członków ZKDP o wysokości nakładu i dystrybucji prasy oraz prezentacji zebranych i opracowanych danych w tym zakresie, realizującym wymogi określone w Regulaminie kontroli i umożliwiające członkom ZKDP dostęp do niepublicznej części wortalu ZKDP za pomocą ogólnodostępnych wersji przeglądarek internetowych,
 • dokumentacji rozumie się przez to instrukcję obsługi TELESKOP online dostępną na wortalu ZKDP,
 • asyście technicznej rozumie się przez to pomoc techniczną ze strony ZKDP w zakresie poprawnego korzystania z programu TELESKOP online,
 • sprzęcie podstawowym rozumie się przez to działające w sieci urządzenia komputerowe wykorzystywane w codziennej działalności członka ZKDP, umożliwiającym korzystanie z ogólnodostępnych wersji przeglądarek internetowych,
 • przeglądarce internetowej rozumie się przez to przeglądarki internetowe umożliwiające pracę w trybie graficznym, działające zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C),
 • wortalu ZKDP rozumie się przez to dostępny w sieci Internet zestaw stron internetowych pod adresem www.zkdp.pl i www.teleskop.org.pl,
 • danych udostępnianych za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online rozumie się przez to dane nieudostępnione publicznie w inny sposób.
 • danych osobowych rozumie się przez to wszelkie dane osobowe wprowadzane przez członka ZKDP do programu TELESKOP online w związku z zakładaniem kont użytkowników.


II. Obowiązki członka ZKDP

 • Z dniem otrzymania niniejszych Zasad, członek ZKDP jest zobowiązany do korzystania z dostępu do wortalu ZKDP i umieszczonych na nim formularzy elektronicznych, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu kontroli.
 • W celu realizacji obowiązku z ust.1 powyżej, członek ZKDP:
  • zapewni sobie dostęp do sieci Internet pozwalający na bezpieczny dostęp do wortalu ZKDP zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji korzystania z TELESKOP online,
  • zapewni, że dostęp do loginów i haseł niezbędnych do korzystania z TELESKOP online będą posiadali wyłącznie członkowie organów członka ZKDP i uprawnieni jego pracownicy,
  • będzie korzystał z dostępu do TELESKOP online i udostępnionych w ten sposób danych wyłącznie dla celów własnych oraz dla celów określonych w Statucie i Regulaminie kontroli,
  • w przypadku ustania członkostwa w ZKDP, członek niezwłocznie zaprzestanie używania dostarczonego mu loginu i hasła.
 • Członek ZKDP zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie programu TELESKOP online.
 • Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów ZKDP lub pobierających z nich dane.
 • W przypadku naruszenia ust, 3 lub 4, ZKDP zastrzega sobie prawo do zablokowania konta członka ZKDP.


III. Ograniczenia korzystania z TELESKOP online przez członka ZKDP

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) oraz dyrektywy o prawnej ochronie baz danych nr 96/9/WE z 11 marca 1996r (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996) członek ZKDP nie może:
 • udostępniać bazy danych, do których uzyskał dostęp za pomocą TELESKOP online, podmiotom niebędącym członkami Związku w sposób inny niż określają to niniejsze Zasady,
 • udostępniać osobom nieuprawnionym informacji odnośnie loginu i haseł dostępu do niedostępnej publicznie części portalu ZKDP,
 • eksploatować w celach zarobkowych, w całości lub w jakiejkolwiek części, danych dostępnych za pośrednictwem TELESKOP online lub opracowań danych uzyskanych w związku ze stosowaniem TELESKOP online przez członków ZKDP w czasie ich przynależności do ZKDP oraz po ustaniu członkostwa w ZKDP; przez eksploatację w celach zarobkowych w rozumieniu niniejszego punktu rozumie się wykorzystywanie przez jakiegokolwiek członka ZKDP bazy danych, do których uzyskał dostęp za pośrednictwem TELESKOP online, jak i innych danych ZKDP, do celów takich w szczególności jak nieodpłatne, odpłatne lub za wynagrodzeniem w innej formie udostępnianie tych danych - w imieniu własnym lub w pośrednictwie - jeżeli zamiarem takiego członka ZKDP jest osiągnięcie celów zarobkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność wynikająca z zamiaru zwiększenia efektywności sprzedaży, dystrybucji lub innych form rozpowszechniania kontrolowanych tytułów prasowych, wydawanych przez siebie, także w zakresie sprzedaży reklam, komunikatów i ogłoszeń,
 • udostępniać dostęp do TELESKOP online osobom trzecim, niebędącym członkami ZKDP, w jakiejkolwiek formie.


IV. Obowiązki ZKDP
 • ZKDP jest zobowiązany do utrzymywania i rozwijania oprogramowania TELESKOP online w zakresie niezbędnym do realizowania przez wydawców - członków ZKDP obowiązków wynikających ze Statutu ZKDP i Regulaminu kontroli oraz umożliwiającym korzystanie z danych.
 • Wdrożenie możliwości dostarczania danych do oprogramowania TELESKOP online nastąpi w trybie wsadowym za pośrednictwem dostarczania pliku o określonej przez ZKDP strukturze rekordów i sposobie szyfrowania.
 • Ponadto ZKDP zobowiązany jest wobec swoich członków do:
  • jednorazowego przeszkolenia wskazanych przez członka osób z grona członków jego organów zarządzających lub pracowników, w wymiarze jednego dnia roboczego, w zakresie obsługi TELESKOP online w celu zapewnienia członkowi możliwości prawidłowego korzystania z niego,
  • okresowej wymiany haseł dostępu w celu prawidłowej realizacji zasad bezpieczeństwa w portalu ZKDP.


V. Dane osobowe
 • Zakładanie kont użytkowników w programie TELESKOP online może wymagać podania przez członka ZKDP danych osobowych.
 • Administratorem podanych danych osobowych jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy z siedzibą przy ul. Foksal 3/5, w Warszawie (kod pocztowy: 00-366), tel.: 22 828 40 50, adres e-mail: zkdp@zkdp.pl, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086474, NIP: 1130749978, Regon: 010789735 (ZKDP).
 • Celem zbierania danych jest realizacja umowy na bezpłatny dostęp do systemu Teleskop online lub, na podstawie wyrażonej zgody, wysyłanie powiadomień o publikacji nowych danych w systemie Teleskop online, informacji o działalności ZKDP, wysyłanie zaproszeń na konferencje, warsztaty i eventy organizowane przez ZKDP. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy lub udzielona zgoda.
 • Dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu członkostwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych zawartych w systemie Teleskop online oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, która chciałaby złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie Teleskop online proszona jest o bezpośredni kontakt z administratorem danych osobowy w ZKDP.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia dostępu do oprogramowania Teleskop online. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości dostępu do oprogramowania Teleskop online.
 • Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. ZKDP zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Ponadto ZKDP zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych (ZKDP) odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: zkdp@zkdp.pl.
 • Członek ZKDP niezwłocznie pouczy każdą z osób, dla których założy konto użytkownika w programie TELESKOP online o wprowadzeniu danych osobowych do programu TELESKOP online i o fakcie przetwarzania tych danych przez ZKDP, udzielając w szczególności informacji zawartych w pkt od 2 do 10 Zasad stosowania oprogramowania TELESKOP online.


VI. Postanowienia końcowe
 • ZKDP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad bez podania przyczyny.
 • Ewentualne spory między ZKDP a jego członkami mogące wyniknąć w trakcie stosowania TELESKOP online będą rozstrzygane w sposób określony w statucie ZKDP, Regulaminie kontroli, Regulaminie Sądu Koleżeńskiego i niniejszych Zasadach.
Zasady niniejsze zostały uchwalone przez Zarząd w dniu 17 maja 2018 roku oraz wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na wortalu ZKDP.

 

 

Powrót
2020-09-21
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - lipiec 2020) »
2020-09-17
Opublikowane dane (tygodniki i dwutygodniki - lipiec 2020) »
2020-09-03
Opublikowane dane (dzienniki - lipiec 2020) »
2020-08-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - czerwiec 2020) »