Login    @ PL

Zasady stosowania przez członków ZKDP oprogramowania TELESKOP online jako elektronicznej wersji deklaracji o wysokości nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zgłoszonych do kontroli ZKDP oraz wykorzystywania danych udostępnionych członkom ZKDP za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online


I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
 • Regulaminie kontroli rozumie się przez to „Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy”,
 • TELESKOPIE online rozumie się przez to oprogramowanie zawierające elektroniczną postać Załączników A, B, C i D do Regulaminu kontroli, wspierające proces zbierania, przechowywania i analizy danych wydawców - członków ZKDP o wysokości nakładu i dystrybucji prasy oraz prezentacji zebranych i opracowanych danych w tym zakresie, realizującym wymogi określone w Regulaminie kontroli i umożliwiające członkom ZKDP dostęp do niepublicznej części wortalu ZKDP za pomocą ogólnodostępnych wersji przeglądarek internetowych,
 • dokumentacji rozumie się przez to instrukcję obsługi TELESKOP online dostępną na wortalu ZKDP,
 • asyście technicznej rozumie się przez to pomoc techniczną ze strony ZKDP w zakresie poprawnego korzystania z programu TELESKOP online,
 • sprzęcie podstawowym rozumie się przez to działające w sieci urządzenia komputerowe wykorzystywane w codziennej działalności członka ZKDP, umożliwiającym korzystanie z ogólnodostępnych wersji przeglądarek internetowych,
 • przeglądarce internetowej rozumie się przez to przeglądarki internetowe umożliwiające pracę w trybie graficznym, działające zgodnie ze standardami World Wide Web Consortium (W3C),
 • wortalu ZKDP rozumie się przez to dostępny w sieci Internet zestaw stron internetowych pod adresem www.zkdp.pl i www.teleskop.org.pl,
 • danych udostępnianych za pośrednictwem oprogramowania TELESKOP online rozumie się przez to dane nieudostępnione publicznie w inny sposób.
 • danych osobowych rozumie się przez to wszelkie dane osobowe wprowadzane przez członka ZKDP do programu TELESKOP online w związku z zakładaniem kont użytkowników.


II. Obowiązki członka ZKDP

 • Z dniem otrzymania niniejszych Zasad, członek ZKDP jest zobowiązany do korzystania z dostępu do wortalu ZKDP i umieszczonych na nim formularzy elektronicznych, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu kontroli.
 • W celu realizacji obowiązku z ust.1 powyżej, członek ZKDP:
  • zapewni sobie dostęp do sieci Internet pozwalający na bezpieczny dostęp do wortalu ZKDP zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji korzystania z TELESKOP online,
  • zapewni, że dostęp do loginów i haseł niezbędnych do korzystania z TELESKOP online będą posiadali wyłącznie członkowie organów członka ZKDP i uprawnieni jego pracownicy,
  • będzie korzystał z dostępu do TELESKOP online i udostępnionych w ten sposób danych wyłącznie dla celów własnych oraz dla celów określonych w Statucie i Regulaminie kontroli,
  • w przypadku ustania członkostwa w ZKDP, członek niezwłocznie zaprzestanie używania dostarczonego mu loginu i hasła.
 • Członek ZKDP zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie programu TELESKOP online.
 • Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów ZKDP lub pobierających z nich dane.
 • W przypadku naruszenia ust, 3 lub 4, ZKDP zastrzega sobie prawo do zablokowania konta członka ZKDP.


III. Ograniczenia korzystania z TELESKOP online przez członka ZKDP

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) oraz dyrektywy o prawnej ochronie baz danych nr 96/9/WE z 11 marca 1996r (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996) członek ZKDP nie może:
 • udostępniać bazy danych, do których uzyskał dostęp za pomocą TELESKOP online, podmiotom niebędącym członkami Związku w sposób inny niż określają to niniejsze Zasady,
 • udostępniać osobom nieuprawnionym informacji odnośnie loginu i haseł dostępu do niedostępnej publicznie części portalu ZKDP,
 • eksploatować w celach zarobkowych, w całości lub w jakiejkolwiek części, danych dostępnych za pośrednictwem TELESKOP online lub opracowań danych uzyskanych w związku ze stosowaniem TELESKOP online przez członków ZKDP w czasie ich przynależności do ZKDP oraz po ustaniu członkostwa w ZKDP; przez eksploatację w celach zarobkowych w rozumieniu niniejszego punktu rozumie się wykorzystywanie przez jakiegokolwiek członka ZKDP bazy danych, do których uzyskał dostęp za pośrednictwem TELESKOP online, jak i innych danych ZKDP, do celów takich w szczególności jak nieodpłatne, odpłatne lub za wynagrodzeniem w innej formie udostępnianie tych danych - w imieniu własnym lub w pośrednictwie - jeżeli zamiarem takiego członka ZKDP jest osiągnięcie celów zarobkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność wynikająca z zamiaru zwiększenia efektywności sprzedaży, dystrybucji lub innych form rozpowszechniania kontrolowanych tytułów prasowych, wydawanych przez siebie, także w zakresie sprzedaży reklam, komunikatów i ogłoszeń,
 • udostępniać dostęp do TELESKOP online osobom trzecim, niebędącym członkami ZKDP, w jakiejkolwiek formie.


IV. Obowiązki ZKDP
 • ZKDP jest zobowiązany do utrzymywania i rozwijania oprogramowania TELESKOP online w zakresie niezbędnym do realizowania przez wydawców - członków ZKDP obowiązków wynikających ze Statutu ZKDP i Regulaminu kontroli oraz umożliwiającym korzystanie z danych.
 • Wdrożenie możliwości dostarczania danych do oprogramowania TELESKOP online nastąpi w trybie wsadowym za pośrednictwem dostarczania pliku o określonej przez ZKDP strukturze rekordów i sposobie szyfrowania.
 • Ponadto ZKDP zobowiązany jest wobec swoich członków do:
  • jednorazowego przeszkolenia wskazanych przez członka osób z grona członków jego organów zarządzających lub pracowników, w wymiarze jednego dnia roboczego, w zakresie obsługi TELESKOP online w celu zapewnienia członkowi możliwości prawidłowego korzystania z niego,
  • okresowej wymiany haseł dostępu w celu prawidłowej realizacji zasad bezpieczeństwa w portalu ZKDP.


V. Dane osobowe
 • Zakładanie kont użytkowników w programie TELESKOP online może wymagać podania przez członka ZKDP danych osobowych.
 • Administratorem podanych danych osobowych jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086474, NIP: 1130749978, Regon: 010789735 (ZKDP).
 • ZKDP zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych. Ponadto ZKDP zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wglądu i modyfikacji danych osobowych za pomocą programu TELESKOP online.
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, może zażądać usunięcia lub udzielenia jej informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie.
 • Kontakt z administratorem danych osobowych (ZKDP) odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: zkdp@zkdp.pl.
 • Członek ZKDP niezwłocznie pouczy każdą z osób, dla których założy konto użytkownika w programie TELESKOP online o wprowadzeniu danych osobowych do programu TELESKOP online i o fakcie przetwarzania tych danych przez ZKDP, udzielając w szczególności (i) informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby ZKDP, (ii) informacji, że celem, zbierania przez ZKDP danych osobowych jest umożliwienie korzystania z programu TELESKOP online, (iii) informacji o prawie dostępu do danych osobowych i ich zmiany za pomocą programu TELESKOP online oraz (iv) informacji o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z programu TELESKOP online.


VI. Postanowienia końcowe
 • ZKDP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad bez podania przyczyny.
 • Ewentualne spory między ZKDP a jego członkami mogące wyniknąć w trakcie stosowania TELESKOP online będą rozstrzygane w sposób określony w statucie ZKDP, Regulaminie kontroli, Regulaminie Sądu Koleżeńskiego i niniejszych Zasadach.
Zasady niniejsze zostały uchwalone przez Zarząd w dniu 29 stycznia 2015 roku oraz wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na wortalu ZKDP.

 

 

Back
2020-09-21
The monthlies and periodicals published less frequently data for July 2020 have been published »
2020-09-17
The weeklies' data and bi-weeklies' data for June 2020 have been published »
2020-09-03
The dailies' data for July 2020 have been published »
2020-08-20
The monthlies and periodicals published less frequently data for June 2020 have been published »